tax

PDAMobiz Talk: บทสรุปภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล

..บทสรุปของภาษี Cryptocurrency นั้น มีประเด็นหลัก 3 ประเด็น ได้แก่ 1) นำขาดทุนหักลบกำไรได้ 2) ยกเว้นหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% และ 3) ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)