Toshiba

โตชิบา จับมือ เอสวีโอเอ รุกตลาดคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก ระดับไฮ-เอ็นด์

ประกาศความพร้อมในการรุกตลาดคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก ระดับไฮ-เอ็นด์ในประเทศไทย ในงาน โตชิบา คูณ เอสวีโอเอ โปรดักท์ ลอนชิ่ง 2018 (Toshiba x SVOA Product Launching 2018)