TrueBusiness

ทรูบิสิเนส เชิญชวนองค์กรธุรกิจ ร่วมงานสัมมนาใหญ่แห่งปี TrueBusiness Forum 2018: The Digital Future to Sustainability โลกดิจิทัลแห่งอนาคตสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน

ทรูบิสิเนส เชิญชวนองค์กรธุรกิจร่วมงานสัมมนาใหญ่แห่งปี TrueBusiness Forum 2018: The Digital Future to Sustainability  โลกดิจิทัลแห่งอนาคตสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน  ร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ