CAT เดินหน้าธุรกิจบริการดิจิทัล จับมือฉะเชิงเทรา พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษฯ โปรเจกต์ยักษ์ระดับประเทศ

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อน “แปดริ้ว 4.0 และ Chachoengsao Smart City” ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

 บันทึกความร่วมมือในการขับเคลื่อน แปดริ้ว 4.0 และ Chachoengsao Smart City” เกิดขึ้นจากเจตจำนงของทั้งสองหน่วยงานที่ต้องการร่วมกันวางแผน พัฒนา และสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้งานกับหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเบื้องต้นจะร่วมกันจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทำการศึกษาและกำหนดทิศทางการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอัจฉริยะ (Smart Economy) และสร้างชุมชนอัจฉริยะ (Smart Living Community) ด้วยระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

                   ทั้งนี้ CAT จะเข้าดำเนินการศึกษา ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับการจัดทำระบบเมืองอัจฉริยะ นอกจากนี้ยังจะเข้าจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร การให้บริการระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ทั้งในด้านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ (Connectivity) โครงสร้างการเชื่อมโยงอุปกรณ์บนเครือข่าย IOT  ตลอดจนให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายและการเชื่อมโยงเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานในด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของจังหวัดฉะเชิงเทราสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                   พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  หรือ CAT เปิดเผยว่า “CAT ได้ปรับแนวทางดำเนินธุรกิจปี 2561 มุ่งเน้นธุรกิจด้านบริการดิจิทัล (Digital service)มากขึ้น เพื่อยกระดับการแข่งขันขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งความร่วมมือที่เกิดขึ้นกับจังหวัดฉะเชิงเทราในครั้งนี้นับเป็นการขยายการพัฒนาเมกะโปรเจ็กต์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการดำเนินการเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา ที่ได้เริ่มดำเนินการจัดทำDigital Park Thailand ใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ให้เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนในประเทศ และผู้ลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งจะมาจากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน และส่งผลดีให้เกิดการแชร์ประสบการณ์ของผู้คิดค้นนวัตกรรมดิจิทัลจากทั่วโลกด้วย”ถูกใจบทความนี้  0