ทรู ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย มอบรางวัล “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  โดย นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม (แถวหลังที่ 7 จากซ้าย) เลขาธิการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ กลุ่มทรู โดย  นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม (แถวหลังที่ 8 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด มอบรางวัล สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 แก่นิสิต นักศึกษา ผู้ชนะการตัดสินจากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 59 เรื่อง ซึ่งปีนี้ รางวัลสารคดีเชิงข่าววิทยุ ที่ได้รับรางวัลดีเด่น  รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่ พร้อมแค่ไหนกับสังคมไทยไร้เงินสด จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สำหรับรางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ทั้ง 4 ประเภท วิถีชุมชน อัตลักษณ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และข่าวทั่วไป ไม่มีผู้ได้รับรางวัลดีเด่น

 

 

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  โดย นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม (แถวหลังที่ 7 จากซ้าย) เลขาธิการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ กลุ่มทรู โดย         นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม (แถวหลังที่ 8 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด มอบรางวัล “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 แก่นิสิต นักศึกษา ผู้ชนะการตัดสินจากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 59 เรื่อง ซึ่งปีนี้ รางวัลสารคดีเชิงข่าววิทยุ ที่ได้รับรางวัลดีเด่น  รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่ พร้อมแค่ไหนกับสังคมไทยไร้เงินสด จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สำหรับรางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ทั้ง 4 ประเภท วิถีชุมชน อัตลักษณ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และข่าวทั่วไป ไม่มีผู้ได้รับรางวัลดีเด่น

ข้อมูลโครงการ นักข่าวสายฟ้าน้อย” 

“นักข่าวสายฟ้าน้อย” เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน ให้นิสิต นักศึกษาในสาขาวิชาวารสารศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ทั่วประเทศ ได้รับการฝึกฝนและอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำข่าววิทยุ โทรทัศน์ นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาแต่ละสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศจัดส่งผลงานข่าววิทยุ ข่าวโทรทัศน์ และคลิปข่าว เข้าแข่งขันเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการผลิตผลงานในการประกวด “รางวัลสายฟ้าน้อย” ที่จัดขึ้นในช่วงต้นปีถูกใจบทความนี้  0