ACADEMY for THAIS

ถอดบทเรียน สัมมนา ACADEMY for THAIS เทคโนโลยีเปลี่ยนไว คนต้องไปให้ไกลกว่า AIS นำทัพภาคเอกชนสานพลังทุกภาคส่วน ชวนสังคมไทยเรียนรู้พร้อมเติบโตไปด้วยกัน

ได้รับเสียงตอบรับด้วยดีจากคนไทย กว่า 4,000 คน สำหรับงานสัมมนาแห่งปี ACADEMY for THAIs โดย AIS ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี

AIS ผนึกภาคเอกชนร่วมกับสถาบันระดับโลก จัดสัมมนา ACADEMY for THAIS เพื่อเพิ่มองค์ความรู้โลกดิจิทัลให้คนไทย ส่งเสริมศักยภาพทัดเทียมนานาชาติ

AIS Academy ชวนคนไทยร่วมเปิดประสบการณ์ และเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยี ให้สังคมไทยพร้อมที่จะพัฒนาเท่าทันนานาชาติ ในงานสัมมนา ACADEMY for THAIS ที่รวบรวมองค์ความรู้บนโลกยุคดิจิทัล โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Disruption