Butterfly Lizard

แย้ (Butterfly Lizard)

มีภาพและวีดีโอ แย้ (Butterfly Lizard) ถ่ายที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมาฝากครับ ถ่ายเมื่อ 6/5/2565