DellEMC

รายงานเผย ผลกระทบด้านการเงิน จากการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัว ต่อองค์กรธุรกิจในเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น

ไอดีซี อินโฟบรีฟ (IDC InfoBrief) บารอมิเตอร์ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงข้อมูล เพื่อการประเมินศักยภาพของเอเชียแปซิฟิก  จัดทำโดย ไอดีซี องค์กรที่มีความรู้ด้านการตลาดทั่วโลก สำหรับเดลล์ อีเอ็มซี เผยถึง ความรุนแรงของโทษปรับที่เป็นตัวเงินสำหรับการฝ่าฝืนกฏหมายความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูล