Magic Moment

“เต๋อ-นวพล” ให้ “Magic Moment” เป็นของฝากแก่เพื่อน  เผยแนวคิด “From Mate to Mate” ของผู้กำกับช่างคิดกับมุมมองต่อศิลปะแห่งความสัมพันธ์ที่เชื่อมด้วย “เวลา” และ “โมเมนต์”

ถ้าอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ทางกายภาพแล้ว “ความสัมพันธ์” และ “มิตรภาพ” ก็ถือเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิตทางจิตใจของมนุษย์ด้วยเช่นกัน