Tech war

PDAMobiz Talk: บทสรุปที่ยังไม่ได้ข้อสรุปกับอนาคตของ HUAWEI!

…ปฏิเสธไม่ได้ว่า สหรัฐฯ และจีน ต่างเป็นประเทศมหาอำนาจทางการค้าด้วยกันทั้งคู่ และรวมถึงการเป็นคู่ค้ากับประเทศต่างๆ ทั่วโลกด้วย เมื่อมีการแบน HUAWEI จากสหรัฐฯ หรือที่เรียกกันว่า Trade war หรือบางคนมองว่าเป็น Tech war ไปแล้วนั้น ผลกระทบจึงเกิดขึ้นเป็นวงกว้างกระทบกับผู้คนไปทั่วโลก นอกจากเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านซอฟท์แวร์แล้ว ก็ลุกลามไปยังบริษัทคู่ค้าที่ผลิตฮาร์ดแวร์ต่างๆ ด้วยเช่นชิปเซ็ต หน่วยความจำต่างๆ รวมถึงสถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยีด้วย เพราะฉะนั้นแล้วสงครามทางการค้าครั้งนี้ที่กำลังก่อตัวขึ้นจะไปสิ้นสุดลงที่ตรงไหน?…