เอไอเอส รับรางวัล Top CSR Advocates in Asia 2015

151109 pic เอไอเอส รับรางวัล Top CSR Advocates in Asia 2015

เอไอเอส โดย นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์   รับรางวัล Top CSR  Advocates in  Asia 2015 จากเวที  Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) ณ ประเทศสิงคโปร์ ที่มอบให้กับองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม สอดรับกับนโยบายและการปฏิบัติงานของบริษัท โดยผู้บริหารและพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม  การมีส่วนร่วมของชุมชน    การดูแลสิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างพลังทางสังคม        โดยมี ดร.เจฮานติ ดีซาน คณะกรรมการ ACES Awards ,กรรมการและผู้จัดการบริษัท ซีเนอร์จิโอ คอนเซาท์ติ้ง จำกัด และ คุณแชงการี บี ประธานกรรมการบริหาร  มอรส์กรุ๊ป (MORS Group) เป็นผู้มอบรางวัลถูกใจบทความนี้  0