กลุ่มทรู เปิดโครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรู ครั้งที่ 16

กลุ่มทรู โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้แทน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย รวมทั้งผู้สนับสนุนโครงการ ได้แก่ BBC World News, สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 โดย นายจักรพันธุ์ กมุทโยธิน ผู้เชี่ยวชาญประจำกองบรรณาธิการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดย .ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  บริติช เคานซิล ประเทศไทย โดย นายแอนดรูว์ กลาส ผู้อำนวยการ และสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย โดย ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองประธาน ร่วมเปิดโครงการ “นักข่าวแห่งอนาคตทรู” ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 (16th True Future Journalist Award : FJA 2018) ณ อาคารทรู ทาวเวอร์

กลุ่มทรู เปิดโครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรู ครั้งที่ 16 เชิญชวนนิสิต นักศึกษา นิเทศศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน สมัครสอบชิงรางวัลดูงานที่สำนักข่าวระดับโลก BBC World News ลอนดอน 2 รางวัล

 

  • รางวัลพิเศษเข้าร่วมงานสัมมนา Future News Worldwide 2018 ณ รัฐสภา สกอตแลนด์ จำนวน 2 รางวัล
  • ฝึกปฏิบัติงานข่าวที่ TNN24และโอกาสรับทุนเรียนปริญญาโทที่นิด้า 2 รางวัล

 

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาปีที่ และสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานข่าวกับคนในวงการวิชาชีพระดับแนวหน้าของประเทศและระดับโลก   โดยนักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ (Excellent FJA) 2 คน จะได้ไปสัมผัสประสบการณ์ข่าวที่ BBC World News ลอนดอน  และได้ฝึกปฏิบัติงานข่าวกับสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 เป็นเวลา เดือน ส่วนนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นประจำภูมิภาค (Outstanding FJA) 5 คน จะได้ฝึกปฏิบัติงานข่าวกับสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 เป็นเวลา เดือน และในปีนี้เป็นปีที่ ที่มีรางวัลพิเศษสำหรับนักข่าวแห่งอนาคต ทรู จะได้รับโอกาสในการร่วมงานสัมมนา Future News Worldwide 2018 ณ รัฐสภา สกอตแลนด์ จำนวน รางวัล โดยมอบให้กับนักข่าวแห่งอนาคตในกรุงเทพฯ ปริมณฑล รางวัล และนักข่าวแห่งอนาคตต่างจังหวัดรางวัล นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้กับนักข่าวแห่งอนาคตทรู ที่ผ่านการสอบรอบแรกทั้ง 30 คน ได้มีโอกาสสอบสัมภาษณ์เพื่อรับรางวัลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จำนวน คน อีกด้วย

 

ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.facebook.com/futurejournalistaward.fja และ www.trueplookpanya.com  ตั้งแต่วันนี้ถึงวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 สอบคัดเลือกรอบแรกในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 พร้อมกัน 10 แห่งทั่วประเทศถูกใจบทความนี้  0