Future News Worldwide 2018

กลุ่มทรู เปิดโครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรู ครั้งที่ 16

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาปีที่ 3 และ4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานข่าวกับคนในวงการวิชาชีพระดับแนวหน้าของประเทศและระดับโลก   โดยนักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ (Excellent FJA) 2 คน จะได้ไปสัมผัสประสบการณ์ข่าวที่ BBC World News ลอนดอน