ทักทายวันพุธ 29/5/2562 – พรบ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562

สวัสดีวันพุธครับ

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ยุคสมัยปัจจุบัน เป็นยุคที่ การใช้งาน internet ได้เข้าถึงบุคคลทุกเทศทุกวัย ส่งผลให้ รัฐ ได้มีการออกกฎหมายใหม่ เพื่อรักษาความมั่นคงภายในประเทศ

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ดังนั้น กฎหมายฉบับนี้จึงมีความสำคัญ กับผู้ใช้งาน internet

พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สามารถเข้าไปศึกษาได้ที่  เวปไซต์ ราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th เล่ม 136 ตอนที่ 69 ก หรือเข้าผ่าน link นี้ พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

 ถูกใจบทความนี้  2