clean network

PDAMobiz Talk: นโยบาย Clean Network จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อผู้บริโภค

… สองวันนี้มีข่าวใหญ่ที่คาดกันว่าจะกระทบไปวงกว้างแน่นอน เมื่อมาตรการนี้ถูกนำมาใช้อย่างเข้มข้น เรื่องนี้เริ่มโดยการที่นาย Mike Pompeo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ออกมาประกาศว่าสหรัฐฯ จะดำเนินโยบาย Clean Network ซึ่งประกอบไปด้วย 6 มาตรการหลัก โดยแต่ละมาตรการนั้นมุ่งเน้นไปที่ประเทศจีนหรือพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นเอง …