ICO  IN  ACTION  SEMINAR

นิตยสาร MBA ครบรอบ 19 ปี จัดสัมนาความรู้ เรื่อง ICO เพื่อนักลงทุน และ นักระดมทุน

นิตยสาร MBA  จัดสัมนาในหัวข้อ  “ICO  IN  ACTION  SEMINAR :  ยุทธการก้าวสู่ ICO”  เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในกระบวนการระดมทุน Initial Coin Offering (ICO)