qi wireless charging

มือถือ Oppo และ OnePlus ในอนาคตจะรองรับ Qi Charging

Wireless Power Consortium เป็นกลุ่มบริษัทที่มีเป้าหมายที่มีขึ้นเพื่อพัฒนาและโปรโมทมาตรฐาน Qi wireles charging ซึ่งสมาชิกที่มีก็มีทั้ง Apple, Samsung, Huawei, ZTE, Panasonic และ Sony ล่าสุด Oppo ก็ได้เข้าร่วมกลุ่มดังกล่าวนี้ด้วย