เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตัล แสดงเทคโนโลยีในงาน Digital Thailand 2016

NTT in Digital Thailand 2016

  บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมแสดงเทคโนโลยีเพื่อร่วมสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรธุรกิจ ภายในงาน Digital Thailand 2016 เมื่อวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)   

 

NTT in Digital Thailand 2016
บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมแสดงเทคโนโลยีเพื่อร่วมสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรธุรกิจ ภายในงาน Digital Thailand 2016 เมื่อวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)

โดยเอ็นทีทีฯ ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เยี่ยมชมบูธบริเวณโซน Smart Infrastructure โดยมี คุณธีรวุฒิ ศุณะมาลัย  รองประธาน บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ให้การต้อนรับ พร้อมแนะนำเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล Thailand Bangkok 2 Data Center มาตรฐานระดับสากล ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (The Board of Investment of Thailand: BOI) ภายในศูนย์มีตัวอาคารสูง 4 ชั้น ประกอบไปด้วยห้องเซิร์ฟเวอร์ขนาด 10,000 ตารางเมตร เทียบเท่าตู้แร็คจำนวน 1,500 ตู้ ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลได้อย่างยอดเยี่ยม

 

ทั้งนี้ ภายในงาน Digital Thailand 2016 ประกอบไปด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มาร่วมกันแสดงศักยภาพและความพร้อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นศูนย์รวมการผลิตยุคใหม่ การค้า และการลงทุน ที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน

 ถูกใจบทความนี้  0