NTT

เอ็นทีที เปิดให้บริการ “Arcstar Universal One” ในพม่า รองรับองค์กรเชื่อมต่อคลาวด์แบบครบวงจร

เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอร์เรชั่น ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านไอซีทีโซลูชั่นและการสื่อสารระหว่างประเทศ ในกลุ่มบริษัท เอ็นทีที กรุ๊ป (TYO: 9432) นำเสนอบริการ Arcstar Universal One (Arcstar UNO) เพื่อรองรับการขยายตัวในการเข้าถึงบริการ IP-VPN