กระทรวงพม. ดีแทค และยูนิเซฟ ร่วมพัฒนาเด็กไทย ส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเลี้ยงลูก ผ่านบริการ SMS ‘*1515 คุณแม่นับหนึ่ง’

momAM9R3416

  กรุงเทพฯ 15 มิถุนายน 2559 – กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จับมือเสริมพลังความแข็งแกร่งเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทย โดยต่อยอดบริการ ‘คุณแม่นับหนึ่ง’ เพื่อส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเลี้ยงลูก ผ่าน SMS ฟรีให้แก่ครอบครัวยากจนที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยเน้นให้ความรู้เรื่องโภชนาการ สุขภาพ และการเสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยที่มีคุณภาพ

 

MOM_AM9R3265

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า “ปัจจุบัน ประเทศไทยมีประชากรเด็กและเยาวชนจำนวน 22,034,850 คน คิดเป็นร้อยละ 33.83 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งเด็กและเยาวชนคือทรัพยากรบุคคลหลักของประเทศในอนาคต ทั้งนี้ รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญในการลงทุนเพื่อให้เด็กมีสุขภาพและพัฒนาการที่ดี ที่จะส่งผลให้เด็กเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญ เป็นการสร้างรากฐานที่เข้มแข็งในการร่วมพัฒนาประเทศต่อไป”

นายไมตรีกล่าวต่อไปว่า  “พม. ได้บูรณาการกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยให้เงินแก่เด็กที่เกิดระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 ซึ่งอยู่ในครัวเรือนยากจนและเสี่ยงต่อความยากจน รายละ 400 บาท ต่อคน ต่อเดือนเป็นเวลา 1 ปี หลังการดำเนินการ 6 เดือน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้ประเมินผลโครงการและพบว่า เกิดประโยชน์ชัดเจนต่อเด็กและครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่ยากจนมาก คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อ 22 มีนาคม 2559 ขยายการให้เงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปี และเพิ่มจำนวนเงินเป็น 600 บาท ต่อคน ต่อเดือน โดยจะเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560”

“เนื่องจากคุณแม่มือใหม่จำนวนมากยังไม่มีความรู้เรื่องการเลี้ยงดูเด็ก ดังนั้น นอกจากการให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแล้ว พ่อแม่ผู้ปกครองควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โภชนาการ การกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก พม. จึงได้ร่วมมือกับดีแทค องค์การยูนิเซฟ และกรมอนามัย ส่งความรู้เรื่องการดูแลเด็กผ่าน SMS ภายใต้โครงการ ‘คุณแม่นับหนึ่ง’ โดยจะส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองที่ได้รับเงินอุดหนุนไม่ว่าจะใช้โทรศัพท์มือถือเครือข่ายใด ทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” นายไมตรีกล่าวเพิ่มเติม

นายลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) กล่าวว่า “วิกฤติสุขภาพเด็กไทยเป็นลำดับภารกิจแห่งชาติ (National Agenda) ที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการพิจารณาดำเนินการก่อน ซึ่งดีแทคได้สนองนโยบายดังกล่าว โดยการเริ่มให้บริการ ‘*1515 คุณแม่นับหนึ่ง’ ในปี 2556 การเลือกส่งข้อมูลทาง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางการสื่อสารโดยตรงที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีและทั่วถึงที่สุด โดยปัจจุบัน มีผู้สมัครรับบริการรวมทั้งสิ้น 150,000 ราย ให้ข้อมูลตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ จนถึงเด็กอายุ 2 ปี ซึ่งจัดทำโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอนามัยแม่และเด็ก  เหมาะสมกับพัฒนาการแต่ละช่วงอายุ และครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลาย เช่น สุขภาพ โภชนาการ อาการเจ็บป่วยที่พบบ่อย และการส่งเสริมพัฒนาเด็ก และภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ดีแทควางแผนที่จะขยายการบริการให้ข้อมูลครอบคลุมการพัฒนาเด็กจนถึงอายุ 6 ปี”

นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า “ยูนิเซฟเชื่อว่าเมื่อพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก ไม่ว่าพวกเขาจะมีฐานะอย่างไร ก็จะสามารถช่วยให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง และกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยได้ การขยายช่องทางให้ผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่าน SMS จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก เพราะจะช่วยให้พ่อแม่สามารถนำแนวทางที่ถูกต้องไปปฏิบัติ และจะช่วยให้เด็กทุกคน รวมถึงเด็กๆ ที่อยู่ในครอบครัวที่ยากจน ได้รับโอกาสในการเติบโตและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ”

หญิงตั้งครรภ์และพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถสมัครใช้บริการนี้ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรับข้อความสำหรับทุกเครือข่ายตลอดโครงการ ผู้ใช้เครือข่ายดีแทคกด *1515 แล้วโทรออก ส่วนผู้ที่ใช้เครือข่ายอื่น โทร. 02-202-8900 (มีค่าใช้จ่ายตามโปรโมชั่นเฉพาะตอนสมัคร)

 ถูกใจบทความนี้  0