truelittlemonk

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับกลุ่มทรูคัด 30 เยาวชนผู้สมัคร โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 7

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับกลุ่มทรูคัด 30 เยาวชนผู้สมัคร โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 7

ร่วมอบรมค่ายปลูกปัญญาธรรม ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี (ศูนย์ 2)