cryptocurrency

PDAMobiz Talk: Luna-UST 1 ล้านล้านเหรียญล่มสลาย

… หลังจาก UST ถูกโจมตีจนหลุด Peg Algorithm เริ่มทำงานเพื่อพยุงราคา และยิ่ง UST ร่วง Luna ก็ยิ่งร่วงตามไปด้วย จนส่งผลให้ล่มสลายในที่สุด …

PDAMobiz Talk: บทสรุปภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล

..บทสรุปของภาษี Cryptocurrency นั้น มีประเด็นหลัก 3 ประเด็น ได้แก่ 1) นำขาดทุนหักลบกำไรได้ 2) ยกเว้นหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% และ 3) ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)