Cloud

เผยข้อดีของคลาวด์ก้อนเมฆแห่งข้อมูล และโปรแกรมสำนักงานที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการในยุค 4.0

ในยุค 4.0 คงจะไม่มีใครไม่รู้จักคลาวด์ (Cloud) ซึ่งทำหน้าที่เป็นเสมือนศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูลยุคใหม่ ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานส่วนตัวไปจนถึงการใช้งานในองค์กร